STATUT STOWARZYSZENIA „ROWEROWY LUBLIN”

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.


§ 4.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 5.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W sytuacjach wyjątkowych zakres działalności może zostać przeniesiony poza teren kraju.


§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

§ 7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, legitymacji, odznak i znaczków organizacyjnych, których wzory i sposoby prezentacji ustala Zarząd.

 

Rozdział II CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i edukacyjnej oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu lubelskiego. Ponadto, tworzenie dla członków oraz innych kolarzy warunków organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania kolarstwa turystycznego, uczestniczenia w zawodach sportowych oraz korzystania z roweru jako środka transportu, oraz promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych w społeczeństwie.

 

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku.

2)     Propagowanie turystyki rowerowej i korzystania z roweru jako środka transportu.

3)     Promocję miasta Lublin oraz Lubelszczyzny na imprezach kolarskich oraz poza nimi.

4)     Prowadzenie czynnej działalności na rzecz rozwoju kolarstwa w regionie lubelskim.

5)     Działania na rzecz integracji środowiska rowerowego w regionie lubelskim.

6)     Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami.

7)     Wspieranie i promocję młodych talentów sportowych.

8)     Propagowanie turystyki rowerowej i korzystania z roweru jako środka transportu.

9)     Działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg i szlaków rowerowych oraz działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz użytkowaniu roweru.

10) Propagowanie informacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

11) Prowadzenie witryny internetowej: www.RowerowyLublin.org, będącej głównym medium stowarzyszenia i niestowarzyszonych rowerzystów

12) Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia

13) Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych

14) Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (w szczególności zrównoważonego transportu) i ochrony środowiska

15) Aktywizację obywateli na rzecz zaangażowania w sprawy publiczne związane z celami Stowarzyszenia (m.in. udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych itp.)

16) Organizację wystaw, pokazów slajdów, spotkań z podróżnikami

17) Upowszechnianie wiedzy o regionie lubelskim oraz jego dziedzictwie historycznym i kulturowym


§ 10.

Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych.

2)     członków wspierających.

3)     członków honorowych

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§ 13.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 14.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.


§ 15.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację minimum dwóch członków zwyczajnych.


§ 16.

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 17.

1.      Członek zwyczajny ma prawo:

1)      Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2)      Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3)      Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4)      Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

5)      Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia wyłącznie innemu zwykłemu członkowi Stowarzyszenia. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i złożone przed otwarciem Walnego Zebrania.

 

3.      Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1)      Przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2)      Regularnego opłacania składek członkowskich.

3)      Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4)      Dbania o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego.

5)      Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

§ 18.

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2.      Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3.      Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu. 

§ 19.

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Tytuł członka honorowego zostaje nadany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.      Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny. 

§ 20.

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie do Stowarzyszenia.

2)     Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, przez członka wspierającego.

3)     Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres co najmniej 2 lat.

4)     Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2.      Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zebraniem”.

2)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”.

3)     Komisja Rewizyjna. 

§ 22.

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2.      W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania, odbywającego się w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3.      Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 23.

1.      W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2.      Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego

mandatu w tym organie. 

§ 24.

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie Członków może być:

1)     Zwyczajne.

2)     Nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)     Z własnej inicjatywy.

2)     Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane, a zwołujący je podmiot powinien powiadomić członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

6.      Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, który jest wybierany spośród członków zwyczajnych przybyłych na zebranie.

7.      W przypadku zwołania Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną, wybiera ona przewodniczącego spośród swoich członków.

8.      W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)     Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

2)     Uchwalenie Statutu i jego zmian.

3)     Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4)     Udzielenie absolutorium Zarządowi.

5)     Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6)     Podejmowanie decyzji w sprawie bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

7)     Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8)     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

9)     Nadawanie i pozbawianie tytułu członka Stowarzyszenia.

10) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 26.

1.      Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa.

2.      Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3.      Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Mogą one być przeprowadzane drogą elektroniczną w sposób zapewniający komunikację na odległość.

 

§ 27.

1.      Do kompetencji Zarządu należy:

1)      Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

2)      Uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

3)      Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

4)      Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych

5)      Zwoływanie Walnego Zebrania.

6)      Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

7)      Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

8)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

9)      W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich.

10)  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

2.      Od decyzji i uchwał Zarządu podejmowanych w sprawach indywidualnych zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania podczas najbliższego zebrania.

§ 28.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 29.

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3)     Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

4)     Zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

5)     Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

6)     Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 32.

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4.      Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa.

2)     Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3)     Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 

Rozdział V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 33.

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)     Składki członkowskie

2)     Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3)     Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.

2.      Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca drugiego miesiąca każdego roku. W wypadku braku wpłaty w tym terminie Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o usunięciu Stowarzyszonego ze Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki proporcjonalnie, począwszy od kwartału, w którym przystąpili do Stowarzyszenia w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

3.      Zabrania się:

1)     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2)     Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)     Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 34.

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 35.

1.      Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 22, ust. 2 i 3).

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Wieści z Facebooka

SFbBox by website